loadding

LTĐH - 2022(Lớp chuyên luyện từ 27 điểm trở lên)

Ñeå theo yeâu caàu vaø söï tín nhieäm ñoâng ñaûo cuûa Quyù phuï huynh HS trong suoát hôn 20 naêm qua

 

coù con em luyeän thi taïi Trung Taâm ñaõ ñaäu ÑH nhö yù muoán töø moâi tröôøng ñaøo taïo cuûa TT 60 An

 

Söông. Vôùi nhöõng HS trung bình sau moät khoùa oân luyeän tích cöïc haàu heát caùc em ñaõ ñaäu ÑH nhö

 

mong ñôïi, khieán nhieàu phuï huynh haøi loøng. Ñeå tieáp tuïc nhöõng thaønh coâng ñoù

 

TT 60 AnSöôngkhai giaûng lôùp CHAÁT LÖÔÏNG CAO ít hoïc sinh, phoøng hoïc maùy laïnh  ñaøo

 

taïo ñaëc bieät vôùi soá ñieåm sẽ ñaït ñöôïc töø 26 ñieåm trôû leân ñeå thi vaøo caùc tröôøng Ñaïi Hoïc Y DÖÔÏC,

 

ÑH Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH, ÑH CAÛNH SAÙT naêm 2020.(HS ñöôïc hoïc vôùi caùc Giaûng Vieân Y

 

DÖÔÏC taïi TP.HCM tröïc tieáp giaûng daïy).

 

 

TỔNG KHAi GIẢNG ĐỢT: 05/09/2021

 

 

 Hoïc phí Troïn khoùa:  lớp CLC 21 800 000đ /  môn/tháng. LỚP VIP 26 800 000 đ/3 môn/năm.

 

*ĐẶc biệt Trung Taâm giaûm 20% cho Sinh Vieân coù yù ñònh oân laïi naêm sau thi.

 

(Khi ñi ñaêng kyù hoïc caùc em nhôù mang theo theû sinh vieân)

 

 

 Hoïc phí cuûa Trung Taâm coù theå cao hôn caùc Trung Taâm khaùc laø do Thaày (Coâ) laø nhöõng

 

Giảng vieân gioûi, nhieàu kinh nghieäm tröïc tieáp giaûng daïy + soá tieát nhieàu+ taøi lieäu phaùt mieãn

 

phí.

 

  Noäi truù taïi Trung Taâm 800.000ñ/thaùng (Hoïc sinh ñöôïc quaûn lyù nghieâm trong sinh hoaït, aên ôû vaø hoïc taäp)

tư vấn thiết kế quán cafe | thiết kế quán cafe | thiết kế quán cafe sân vườn | phong cách quán cafe | Trang trí quán cafe | thiết kế quán cà phê

cắt laser kim loại | máy khắc kim loại | máy cắt laser fiber | máy cắt laser kim loại | máy cắt laser 

 

 

tư vấn thiết kế quán cafe | thiết kế quán cafe | thiết kế quán cafe sân vườn | phong cách quán cafe | Trang trí quán cafe | thiết kế quán cà phê

cắt laser kim loại | máy khắc kim loại | máy cắt laser fiber | máy cắt laser kim loại | máy cắt laser 

 

Liên Hệ Chúng Tôi

Chúng Tôi Sẵn Sàng Giả Đáp Mọi Tâm Tư Của Bạn

Chi Nhánh

Chi Nhánh

Địa chỉ: 60 QL 1A, P. Tân Hưng Thuận, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh (Tại vòng xoay ngã tư An Sương)

Điện Thoại

Điện Thoại

Tel: 0903322385

Hotline: 0903322385

Email

Email

Email: thaydo385@gmail.com

Hotline Hotline: 0903322385