loadding

Luyện Thi Đại Học Cấp Tốc 2020

Trung Tâm 60 An Sương là Trung Tâm luyện thi đại học, lớn, uy tín của Tp.HCM. Với bề dày 20

 

năm

 

kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đã đạt được thành tích vượt bậc, tỉ lệ đậu đại học 100% (theo

 

thông kê VP tuyển sinh phía nam Bộ Giáo dục và Đào tạo) đây là tỉ lệ đậu mà Trung Tâm đã dẫn

 

đầu các trung tâm luyện thi tại Tp.HCM trong nhiều năm qua.

 

 

TT 60  AN SÖÔNG K/G LÔÙP LUYEÄN THI CAÁP TOÁC.  

 

"CHAÁT LÖÔÏNG CAOñaøo taïo ñaëc bieät vôùi soá ñieåm sẽ ñaït ñöôïc töø 26 ñieåm trôû leân ñeå thi vaøo 

 

tröôøng Ñaïi Hoïc Y DÖÔÏC, ÑH Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH, ÑH CAÛNH SAÙT naêm 2020.

 

(HS ñöôïc hoïc vôùi caùc Giaûng Vieân ÑH Y DÖÔÏC taïi TP.HCM tröïc tieáp giaûng daïy)

 

        * Cơ sở vật chất khang trang, 100% phòng học máy lạnh.

        * Thường xuyên tổ chức thi thử để các em làm quen với các dạng đề thi tuyển sinh kỳ thi THPT quốc gia 2020.

        * Toàn bộ kiến thức được hệ thống ngắn gọn và đầy đủ, ôn tập, giải đề trong 01 tháng để học sinh đủ sức thi đạt điểm cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019 và nguyện vọng vào các trường đại học danh tiếng.

                        

                    

                                    KHAI GIẢNG: 18-31/03/2022.

                           

               HỌC PHÍ TRỌN KHÓA: 1 800,000 Đ (3 MÔN)

Liên Hệ Chúng Tôi

Chúng Tôi Sẵn Sàng Giả Đáp Mọi Tâm Tư Của Bạn

Chi Nhánh

Chi Nhánh

Địa chỉ: 60 QL 1A, P. Tân Hưng Thuận, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh (Tại vòng xoay ngã tư An Sương)

Điện Thoại

Điện Thoại

Tel: 0903322385

Hotline: 0903322385

Email

Email

Email: thaydo385@gmail.com

Hotline Hotline: 0903322385