TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

Thời khóa biểu

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP 9T3.(chuyên)

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.                (Dành cho HS  chuẩn bị thi THPT).

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.                                           HP: 850 ngàn/môn/tháng.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-19:30

Anh

(T.Đĩnh)

Văn

(C.Vy)

Anh

(T.Đĩnh)

Toán

(T.Tiễn))

19:30-21h

Văn

(C.Vy)

Anh

(T.Đĩnh)

Văn

(C.Vy)

Toán

(T.Tiễn))

Toán

(T.Tiễn))

(13-14:30)

Chú ý: môn toán chiều t7 (13-14 :30)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP 9T1.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.                    (Dành cho HS  chuẩn bị thi Y Dược).

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.                                                 HP: 500 ngàn/môn/tháng.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Tiễn))

Anh

(T.Đĩnh)

Văn

(T.Tùng)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP 9S2.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.                    (Dành cho HS  chuẩn bị thi Y Dược).

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.                                                 HP: 500 ngàn/môn/tháng.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-10h

Anh

(T.Đĩnh)

Văn

(T.Tùng)

14-17h

Toán

(T.Tiễn)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP 9T2.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.                    (Dành cho HS  chuẩn bị thi Y Dược).

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.                                                 HP: 500 ngàn/môn/tháng.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Anh

(T.Đĩnh)

Văn

(T.Tùng)

Toán

(T.Tiễn))

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                LỚP 10 HỌC VƯỢT

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.                (Dành cho HS 10 chuẩn bị thi Y Dược).

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.                   HP: - Môn  Hóa, Sinh:1,05 triệu/môn/tháng.

  •  Môn Toán 750k/ tháng.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7—12h

Toán

(T.Tiễn)

18-21h

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                        LỚP 11 HỌC VƯỢT

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.                (Dành cho HS 11 chuẩn bị thi Y Dược).

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.                   HP: - Môn  Hóa, Sinh:1,05 triệu/môn/tháng.

  •  Môn Toán: 550k/ tháng.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

14:30-17:30

Toán

(T.Tiễn)

18-21h

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                                    THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.                LỚP 12+LTĐH -LỚP TB3

Địa chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh-P09-Q05.                              Lớp mới khai giảng.     

ĐT: (028)62768442- 0903322385.                                             Học phí: 1,05 triệu/môn/tháng.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Kiệt)

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Kiệt)

Hóa

(T.Thành)

(8-11h)


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM. 
                        
THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 2SB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-9h

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

9:30-11:15

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 2SA.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-9h

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

(T.Xuân)

Hóa

(T.Thành)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

9:30-11:15

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

(T.Xuân)

Hóa

(T.Thành)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                            THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 2SA1.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

7-9h

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

9:30-11:15

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 1CB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13-15h

Hóa

(T.Thành)

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

15:15-17h

Hóa

(T.Thành)

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

Sinh

(C.Thi)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 1CA.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13-15h

Hóa

(T.Thành)

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

Nghĩ giải lao

15:15-17h

Hóa

(T.Thành)

Toán

(T.Nam)

Hóa

(T.Thành)

Toán

(T.Nam)

Thi thử

18-21h

(T.Xuân)

(T.Xuân)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 1CA1.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13-15h

Toán

(T.Nam)

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

(8-11h)

Nghĩ giải lao

15:15-17h

Toán

(T.Nam)

Toán

(T.Nam)

18-21h

(T.Xuân)

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                           THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 1CD00.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028)62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13-15h

Toán

(T.Nam)

Toán

(T.Nam)

Anh

(T.Đĩnh)

(8-11h)

Nghĩ giải lao

15:15-17h

Toán

(T.Nam)

Toán

(T.Nam)

18-21h

Văn

(T.Khiêm)

Văn

(T.Khiêm)

Anh

(T.Đĩnh)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 2TB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Hùng)

Sinh

(C.Thi)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Hùng)

Hóa

(T.Thành)

(8-11h)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                         THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.    LỚP LTĐH 2TA1.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Hùng)

(T.Xuân)

(T.Xuân)

Anh

(T.Đĩnh)

Toán

(T.Hùng)

Anh

(T.Đĩnh)

(8-11h)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                       THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.     LỚP LTĐH 2TA.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Hùng)

(T.Xuân)

(T.Xuân)

Toán

(T.Hùng)

Hóa

(T.Thành)

(8-11h)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                       THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.     LỚP LTĐH 2TD00.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Hùng)

Văn

(T.Khiêm)

Văn

(T.Khiêm)

Anh

(T.Đĩnh)

Toán

(T.Hùng)

Anh

(T.Đĩnh)

(8-11h)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                       THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.     LỚP LTĐH 2TC00.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Địa

(T.Hiệp)

Văn

(T.Khiêm)

Sử

(T.Chương)

Văn

(T.Khiêm)

Sử

(T.Chương)

Địa

(T.Hiệp)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                       THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.     LỚP LTĐH 2TC03.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Hùng)

Văn

(T.Khiêm)

Sử

(T.Chương)

Văn

(T.Khiêm)

Sử

(T.Chương)

Toán

(T.Hùng)

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 1TB.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Nam)

Sinh

(C.Thi)

Toán

(T.Nam)

Sinh

(C.Thi)

Hóa

(T.Thành)

Hóa

(T.Thành

Thi thử

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TP HCM.                             THỜI KHÓA BIỂU

TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC.              LỚP LTĐH 1TA.

Đia chỉ: Số 91 Nguyễn Chí Thanh, P09, Q05.

ĐT: (028) 62768442- 0903322385.

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

18-21h

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Xuân)

Toán

(T.Nam)

Lý

(T.Xuân)

Hóa

(T.Thành)

Hóa

(T.Thành

Thi thử

HOTLINE: 0903322385

Liên hệ

 Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh ,P. 09,Q.5, TP. HCM ( ghi danh tại phòng C22).

 Hotline: (028)62 768 442 - 0903.322.385

 Email: thaydo385@gmail.com

 Thời gian làm việc:

 Từ: 7h00 - Đến 20h00

Tiêu đề

THÔNG TIN CUỐI WEBSITE

Facebook page

Copyright 2022 © Luyenthidaihoc.edu.vn - All rights reserved - Design by Webso.vn